MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesi

 

MEB Eğitim Bölgeleri Yönergesi. Milli Eğitim bakanlığı Eğitim Bölgesi nedir? Eğitim Bölgesinin Amaca Nedir? Eğitim Bölgesi Nasıl Belirlenir? Yeni Lise Kayıt eğitim bölgesi bu yönergenin kapsamında mıdır?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM BÖLGELERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; eğitim kurumlarının birbirlerini tanıması,
tamamlaması ve bir bütün oluşturması; eğitim personelinin, eğitim ortamlarının, ders araç ve
gereçlerinin ortak, etkili ve verimli kullanılması; okulun iç ve dış paydaşlarının eğitim
süreçlerine katılımı ile katkılarının sağlanması; çevre ile her alanda iş birliğine teşvik
edilmesi, böylece eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına imkân
verecek eğitim bölgelerinin oluşturulmasına ilişkin temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi ve
işlevlerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki
resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının dâhil olacağı eğitim bölgelerinin
oluşturulmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi
kapsayan süreyi,
ç) Eğitim bölgesi: Bir koordinatör müdürün yönetiminde, bu Yönergede belirtilen
ölçütlere göre belirlenen ve eğitim hizmetlerinin daha etkin olarak sunulabileceği uygun
büyüklükteki bölgeyi,
d) Eğitim bölgesi müdürler kurulu: Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumları
müdürlerinin katılımı ile oluşan kurulu,
e) Eğitim kurumu: Eğitim bölgesinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her
derece ve türdeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumları,
f) Eğitim ortamları: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü eğitim kurumuna ait
alanı,
g) Eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı
tarihe kadar geçen süreyi,
ğ) İç ve dış paydaş: Eğitim kurumunun eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi
sürecinde etkileşim içinde bulunabileceği kişi, kurum ve kuruluşları,
h) Koordinatör müdür: Eğitim bölgesinin yönetimi amacıyla; eğitim bölgesinde yer alan
eğitim kurumu müdürleri arasından millî eğitim müdürlüğünce 2 yıl süreyle görevlendirilen
müdürü,
ı) Koordinatör müdürler kurulu: İl/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği millî
eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün yönetiminde bölgede bulunan koordinatör
müdürlerin katılımı ile oluşan kurulu,
i) Millî eğitim müdürlüğü: İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

İlkeler
MADDE 5 – (1) Eğitim bölgesinde faaliyetler aşağıda belirtilen temel ilkeler
çerçevesinde yürütülür:
a) Kaynak kullanımı: İnsan kaynağının, eğitim kurumlarının ve sosyal tesislerin fizikî
kapasitesi ile eğitim araç ve gerecinin eğitim kurumu ayırımı yapılmaksızın bir program
çerçevesinde etkili, verimli ve ortak kullanımı sağlanır. Ancak özel öğretim kurumları; bina,
sosyal tesis ile eğitim araç ve gereçlerin ortak kullanımı hususunda isteğe bağlı hareket
ederler. Ayrıca, eğitim bölgelerinde; eğitim, öğretim, yönetim, plânlama, ölçme
değerlendirme, halk eğitimi, program geliştirme, eğitim teknolojileri, araştırma-geliştirme,
proje hazırlama, rehberlik ve benzeri konularda uzman kişilerden yararlanılır.
b) Katılım: Paydaşların eğitim süreçlerinde yer almasına, bölgenin eğitime ayrılabilecek
potansiyel kaynaklarının harekete geçirilmesine ve problemlerin çözümünün sağlanmasına
çalışılır.
c) Etkileşim ve paylaşım: Öğrencilerin öğrenmeye teşvik edilmesine, öğretmenlerin
meslekî motivasyonlarının arttırılmasına, eğitim kurumu ve çevre birlikteliğinin
gerçekleştirilmesine çalışılır.
ç) Araştırma ve geliştirme: Taraflarca belirlenecek kurallar çerçevesinde, eğitim
kurumlarının üniversitelerin yapacakları araştırma ve geliştirme faaliyetlerine açılmaları,
araştırma bulgularından eğitim kurumlarının da azamî ölçüde faydalanmaları, öğrencilerin
üniversitenin imkânlarından yararlanmaları, öğretmenlerin meslekî kariyerlerini
geliştirmeleri, hizmet içi eğitim almaları, lisansüstü eğitim yapmaları konusunda ve eğitim
bölgesinde oluşturulacak kurul ve komisyonların, bölgenin özelliğini de dikkate alarak
yapacakları araştırmalarda, üniversiteyle iş birliği içerisinde olmaları sağlanır.
d) Eğitim standartlarının yükseltilmesi ve eğitimde kalite: Eğitim bölgelerinde; insan
kaynakları, kullanılan bina, tesis, araç ve gereç ile eğitim uygulamalarında, ulusal ve
uluslararası en üst düzeyde kabul gören eğitim standartlarına ulaşılmasına, eğitimde kalitenin
yükseltilmesine ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına özen gösterilir.
e) Eğitimde yöneltme: Öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda paydaşlarla
işbirliği içinde eğitim kurumlarıyla ilgili gerekli tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin yapılması
sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Bölgeleri

Eğitim bölgesi oluşturulması
MADDE 6 – (1) Her il/ilçe bir eğitim bölgesidir. Ancak nüfusu 30.000’den fazla olan
bir il/ilçe merkezinde;
a) Eğitim kurumlarının türleri ve öğrenci sayıları,
b) Eğitim kurumlarının donanımı ile diğer tesislerin kapasitesi,
c) Ulaşım kolaylığı ve güvenliği,
ç) Coğrafî bütünlük,
d) Eğitim kurumlarının birbirine olan yakınlığı,
e) İletişim ve koordinasyon kolaylığı,
f) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda; yeteri kadar eğitim kurumu,
öğrenci ve öğretmenlerin yararlanabileceği kapasitede; bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve
sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri tesis ve alanların bulunması,
ve benzeri ölçütler dikkate alınarak eğitim bölgesi oluşturma komisyonunca birden
fazla eğitim bölgesi oluşturulur.
(2) Büyükşehir statüsündeki illerin ilçelerinde en fazla 15, diğer yerleşim merkezlerinde
ise en fazla 5 eğitim bölgesi oluşturulur.
(3) Eğitim bölgesi oluşturma komisyonu; millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir
millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün yönetiminde ilgili şube müdürü, her derece ve
türdeki eğitim kurumu müdürlerinden birer temsilci ile belediye başkanlığını temsilen bir
yetkilinin katılımı ile oluşur.
(4) Eğitim bölgesi oluşturma komisyonu kararları il millî eğitim müdürünün teklifi ve
valinin onayıyla uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim, Kurul ve Görevler

Eğitim bölgesinde yönetim
MADDE 7 – (1) Koordinatör müdür, eğitim bölgesi müdürler kurulunda alınan kararlar
doğrultusunda eğitim bölgesini yönetir. Koordinatör müdür bu görevinden dolayı millî eğitim
müdürüne karşı sorumludur. Birden fazla eğitim bölgesi bulunmayan il/ilçe merkezlerinde
koordinatör müdürün görevini millî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğitim müdür
yardımcısı/şube müdürü yürütür.
Koordinatör müdürün belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Eğitim bölgesinde yer alan eğitim kurumu müdürleri arasından millî
eğitim müdürlüğünce eylül ayından itibaren iki yıl süreyle bir asıl bir yedek koordinatör
müdür görevlendirilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece koordinatör müdür değiştirilemez.
Bu görevin bitiminde millî eğitim müdürlüğünce başka bir eğitim kurumu müdürü
koordinatör müdür olarak görevlendirilir.
Koordinatör müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Koordinatör müdür;
a) Eğitim bölgesi müdürler kurulu ile iş birliği içerisinde öncelikle eğitim bölgesinde
bulunan; insan kaynağı, eğitim araç-gereci, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal
amaçlı kullanılacak fizikî kapasite, öğrenci sayıları, eğitim kurumlarında uygulanan öğretim
programı türleri ve ders saati sayıları ile her türlü ihtiyaç ve fazlalıkların dökümünü ilgili
eğitim kurumu müdürleri ile birlikte e-Okul ve MEBBİS sistemlerini de kullanarak alır ve
gerekli tespitleri yapar.
b) Kaynakların bölgede verimli, etkili ve ortak kullanımını sağlamak üzere eğitim
bölgesi müdürler kurulu ile birlikte bir plân ve program yaparak millî eğitim müdürünün
onayından sonra uygular.
c) Gündemini belirleyerek eğitim bölgesi müdürler kurulu üyelerini toplantıya çağırır.
ç) Uygulamalarla ilgili olarak eğitim bölgesi müdürler kurulu ile birlikte ders yılı
sonunda bir rapor hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne sunar.
d) Kurulun sekretarya işlerini yürütür.
Eğitim bölgesi müdürler kurulunun oluşumu
MADDE 10 – (1) Eğitim bölgesi müdürler kurulu; millî eğitim müdürü veya millî
eğitim müdürünün görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün
yönetiminde eğitim kurumlarının müdürlerinin katılımı ile oluşur. Rehberlik ve araştırma
merkezi ve halk eğitim merkezi bulunmayan eğitim bölgelerinde eğitim bölgesi müdürler
kurulu toplantılarına ilgili merkezlerce birer temsilci ile katılım sağlanır.
(2) Eğitim bölgesi müdürler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve
ders yılı sonunda EK-1 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Toplantı Takvimi’nde
belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi
e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar
dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak
gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.
(3) Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının
katıldığı görüş kabul edilir. İhtiyaç duyulması halinde millî eğitim müdürünün talebi veya
koordinatör müdür ya da kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine millî eğitim
müdürünün uygun görmesiyle kurul toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem
maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara kurul toplantıları yapılır.
(4) Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar millî
eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve eğitim kurumlarına duyurulur.
Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve
millî eğitim müdürlüğünce saklanır. Kurulun sekretarya işleri koordinatör müdür tarafından
yürütülür.
Eğitim bölgesi müdürler kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Eğitim bölgesi müdürler kurulu eğitim bölgesinde;
a) Eğitime ayrılacak kaynakların tespiti ile bunların bölgede verimli, etkili ve ortak
kullanımı için program hazırlanması,
b) Eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin
alınması,
c) Eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi,
ç) Dayanışmayı sağlamak suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesi,
d) Eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynaklarının belirlenmesi ve seferber edilmesi,
e) Başta insan kaynağı olmak üzere eğitim kurumlarının ve sosyal tesislerin fiziki
kapasitesi ve eğitim araç gereci gibi diğer kaynakların verimli, etkili ve ortak kullanımının
sağlanması,
f) Eğitimine katkıda bulunacak eğitim kurumu ile toplum bütünleşmesinin sağlanması,
g) Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin bölgede bütünlük içinde
kutlanması için gerekli organizasyonun yapılmasına yönelik millî eğitim müdürlüğüne görüş
ve önerilerde bulunulması,
ğ) İhtiyaç duyulan diğer eğitim çalışmalarının yürütülmesi, proje ve protokol yapılması,
h) Koordinatör müdür ile birlikte kurul kararlarının raporlaştırarak ders yılı sonunda
millî eğitim müdürlüğüne sunulması,
ve benzeri iş ve işlemleri yürütür.
Koordinatör müdürler kurulunun oluşumu
MADDE 12 – (1) Koordinatör müdürler kurulu; üç ve daha fazla eğitim bölgesi
bulunan yerlerde, millî eğitim müdürü veya millî eğitim müdürünün görevlendireceği millî
eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün yönetiminde il/ilçe koordinatör müdürlerinin
katılımı ile oluşur.
(2) Koordinatör müdürler kurulu; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve
ders yılı sonunda EK-1 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Toplantı Takvimi’nde
belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi
e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar
dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak
gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.
(3) Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının
katıldığı görüş kabul edilir. İhtiyaç duyulması halinde millî eğitim müdürünün talebi veya
kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine millî eğitim müdürünün uygun
görmesiyle kurul toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin
görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara kurul toplantıları yapılır.
(4) Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar millî
eğitim müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve eğitim kurumlarına duyurulur.
Ayrıca toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil tüm üyeler tarafından imzalanır ve
millî eğitim müdürlüğünce saklanır. Kurulun sekretarya işleri millî eğitim müdürlüğü
tarafından yürütülür.
Koordinatör müdürler kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Koordinatör müdürler kurulu; eğitim bölgesi müdürler kurulu
toplantılarında gündeme alınacak konular ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin birlikteliği
yönünde yapılması gereken hususları görüşür.
(2) Koordinatör müdürler kurulu eğitim bölgelerinde;
a) Eğitime ayrılacak kaynakların tespiti ile bunların bölgede verimli, etkili ve ortak
kullanımı için program hazırlanması,
b) Eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin
alınması,
c) Eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi,
ç) Dayanışmayı sağlamak suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesi,
d) Eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynaklarının belirlenmesi ve seferber edilmesi,
e) Başta insan kaynağı olmak üzere eğitim kurumlarının ve sosyal tesislerin fiziki
kapasitesi ve eğitim araç gereci gibi diğer kaynakların verimli, etkili ve ortak kullanımının
sağlanması,
f) Eğitime katkıda bulunacak eğitim kurumu ile toplum bütünleşmesinin sağlanması,
g) Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin bölgede bütünlük içinde
kutlanması için gerekli organizasyonun yapılmasına yönelik millî eğitim müdürlüğüne görüş
ve önerilerde bulunulması,
ğ) İhtiyaç duyulan diğer eğitim çalışmalarının yürütülmesi, proje ve protokol yapılması,
h) Koordinatör müdürler ile birlikte kurul kararlarının raporlaştırarak ders yılı sonunda
millî eğitim müdürlüğüne sunulması,
ve benzeri iş ve işlemleri yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve öğretim
MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında eğitim bölgesi bir
bütün olarak düşünülür. Bu çerçevede; eğitim kurumlarının bina ve tesisleri, araç gereç ve
donatım malzemeleri ortak kullanılır. Ayrıca, fiziki imkânlardan etkili ve verimli olarak
yararlanabilmek amacıyla öğretmen ve diğer personele ulaşım ve zaman bakımından yakın
olan bölge içinde birden fazla kurumda görev verilebilir.
(2) Koordinatör müdür, eğitim bölgesi içinde rapor veya izin alan öğretmen olması
durumunda derslerin boş geçmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik millî eğitim
müdürlüğünü bilgilendirir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Çeşitli hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge kapsamında kamu kaynaklarının; verimli, etkili ve ortak
kullanımından eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumu müdürleri ve koordinatör müdür
birlikte sorumludur.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge ile KASIM 1999/2506 sayılı Tebliğler Dergisinde
yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

(Visited 319 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir